Thương mại

Sự phát triển ngành dịch vụ, thương mại đóng vai trò quan trọng trong một nền kinh tế quốc dân và doanh nghiệp.

Kinh doanh Bất động sản

Ngày đăng: 17-07-2013

Công ty đã có nhiều hình thức hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm nhằm khai thác hiệu quả các tài sản hiện có, tạo nguồn thu ổn định và định hướng phát triển lâu dài hình thành nên hệ thống tài sản có giá trị lớn cho Công ty. Các dự án được đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Tỉnh.

 

Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hợp tác với các nhà đầu tư kinh doanh đạt hiệu quả cao và bền vững.